Arkiv-eksemplar af det månedlige nyhedsbrev

Rudkøbing Sejlklub udsender i starten af hver måned året rundt (juli undtaget) nyhedsbrevet Rudskallen. Nu er du i vores arkiv med et ældre online-nummer af Rudskallen. Læs de øvrige ældre numre. Oplysninger om tid og sted for aktuelle aktiviteter finder du under kalenderen.

Nyhedsbrev no. 64 RUDKØBING SEJLKLUB 

Maj 2003

SÆSONSTART I FRISK VIND

Solen skinnede, luften var kold og vinden frisk, da formanden efter få men velvalgte ord lod Dannie Madsen hale klubstanderen til tops.

Sæson 2003 var i gang, og første sag var generalforsamling i klubhuset. Havnefogeden havde meddelt forfald (men gav dog øl alligevel) og det blev Keld Pedersen, som efter bestyrelsens forslag påtog sig dirigenthvervet. Keld fik en del at se til, for flere virkede inspirerede af den stride vind. F.eks. blev emner, der egentlig var afgjort med den enstemmige vedtagelse af beretningen taget op til drøftelse under senere punkter herunder også punkt 12 eventuelt!

 Formanden konstaterede, at det havde været et almindeligt godt år og gennemgik de afholdte aktiviteter. Bestyrelsen ønskede under punkt 10 (indkomne forslag) en drøftelse af problemet med det alt for store svind i køleskabet. Bestyrelsen havde sagt nej tak til et tilbud om at afvikle Safirstævnet 2003, idet der ikke var god økonomi i det for klubben, og det blev fremhævet som en politik, at der skal være positiv økonomi i det, hvis man skal påtage sig opgaven at afholde stævner fremover.
Formanden sluttede med en tak til alle, der havde gjort en indsats for klubben i det forløbne år.
Beretningen blev som nævnt enstemmigt godkendt.

Regnskabet tog Jørgen Larsen sig af. Årets resultat var et plus på 59.000 kr. mod et underskud sidste år på 9.000 kr.
Der var ros til den nye måde at opstille regnskabet på, idet den gør det muligt både at sammenholde med budget og forrige årsregnskab. Det gav så også anledning til mange spørgsmål, men Jørgen svarede godt for sig og regnskabet blev enstemmigt godkendt. Det skal dog nævnes, at revisorerne påtalte det store underskud på salg af øl og vand, samt mangelfuldt bilagsmateriale i forbindelse med arrangementer.
- Begge dele tages der nu hånd om.
- Spørgsmål som: Gør vi nok for vore unge? og værdien af medlemskab af DS blev også drøftet.


DEN NYE BESTYRELSE

Flemming Hansen blev genvalgt som formand og i stedet for kasserer Jørgen Larsen, næstformand Peter Hansen og Claus Petersen, som alle tre ikke modtog genvalg, nyvalgtes Keld Pedersen, Helle Svensson og Karen Dirksen til bestyrelsen. Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med Keld som næstformand, Karen som kasserer og Per som sekretær.

 

DE NYE UDVALG

Det vil være en overdrivelse at sige, at hænderne fløj i vejret, da man blev bedt om at melde sig til arbejdsudvalgene. Ingen meldte sig til Vedligeholdelsesudvalget, samme negative resultat var tilfældet med Hus- og festudvalget.
Susanne Jølck udtræder af bladudvalget, der ellers forsætter uændret. Det samme gør sejladsudvalg, juniorudvalg og bådsmænd.
Til turudvalget blev Lene Pedersen og Hanne Hansen valgt.


PLANLAGTE FÆLLESTURE

Næppe er skulderdistinktionerne syet på det nye turudvalg før der foreligger et spændende tur-udbud:
Fællestur i Kristi Himmelfartsferien 29.05-01.06. til Grauhöft
Tilmelding til fællesafgang fra Rudkøbing torsdag kl.9.00 til Hanne, tlf: 62513238.
I Kappeln, 15 minutters gang fra Grauhöft, er der i Kristi Himmelfartsferien sildedage med sild- og øltelte på havnen.
Der vil være mulighed for at spise aftensmad sammen i Grauhöft under åben himmel. Opslag om turen vil blive opsat på Rudkøbing lystbådehavn.

Fællestur til Nyborg Voldspil vil turudvalget forsøge at arrangere i begyndelsen af august.

Sommertur til Dageløkke , hvor Senior Optimist Cup afvikles d. 23/8. Fællesspisning om aftenen.

Åletur 27.09.-28.09. Sted ikke fastlagt.

- Turene annonceres senere med opslag på havnen og i Rudskallen.

Reserver datoerne i din kalender!

Derudover gør udvalget opmærksom på følgende arrangementer i vort nærområde:

16.-17.-18.05: Maritime dage i Ærøskøbing, med deltagelse af gamle skibe og aktiviteter på havnen

24.-25.05: Harmonikatræf i Marstal. (efter sigende er der også et godt øltelt).

Uge 29: Classic Yacht Regatta i Svendborg

09.-13.07: Grollefest i Marstal.

SLUT MED ”FRI BAR”

Den kendsgerning, at der jævnligt forsvandt både, øl, vand, tomme flasker og kontanter fra køleskabet fik generalforsamlingen til at reagere. Flere ønskede ølsalget helt fjernet fra klubregi. Andre forslog evt. køb af en automat.
En afstemning viste klart flertal for en fortsat, men begrænset adgang til de
våde varer. Det er nu op til bestyrelsen at beslutte, hvilke ”nøglepersoner” der skal betroes en nøgle til køleskabet fremover. På generalforsamling blev nævnt medlemmer fra bestyrelsen samt undervisere.

UÆNDRET KONTINGET

Generalforsamling vedtog uændret kontingent for 2004